I.Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez:

Spółkę pod firmą: Aleksandra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Warszawie (adres: 00-893 Warszawa, ulica Ogrodowa 31 m.35), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS pod numerem KRS 0000398014 (dalej: „Operator”),za pośrednictwem serwisu internetowego Eqnomos (dalej: „Serwis”), którego wydawcą i właścicielem jest Operator wraz z warunkami korzystania z Serwisu przez użytkowników Serwisu i Operatora, ochroną danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług realizowanych przez Serwis w drodze automatycznego przetwarzania i przechowywania informacji i danych umieszczanych przez użytkowników Serwisu w bazie danych Serwisu.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności Serwisu z jakiegokolwiek tytułu. Tym samym rozpoczęcie korzystania z usług Serwisu, jak również dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Skorzystanie z jakiejkolwiek informacji udostępnionej za pośrednictwem Serwisu oraz z  usług oferowanych przez Operatora w Serwisie bezwzględnie wymaga pełnej akceptacji Regulaminu. Brak akceptacji przez użytkownika którekolwiek z postanowień Regulaminu winien skutkować natychmiastowym zaprzestaniem użytkowania Serwisu przez użytkownika oraz ewentualnie podjęciem kontaktu z Operatorem celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Operatora, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zawarcie umowy pomiędzy użytkownikiem a Operatorem w oparciu o  powszechnie obowiązujące przepisy oraz Regulamin.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z jakiejkolwiek funkcji lub usługi Serwisu.
 5. Serwis Eqnomos dostępny jest pod następującym adresem internetowym: http://www.eqnomos.com/
 1. Serwis Eqnomos dostępny jest w dwóch wersjach językowych, tj.:
 2. polskiej
 3. angielskiej
 4. Eqnomos jest to internetowy serwis na którym świadczona, jest e-usługa optymalizacji wartości przedsiębiorstw.
 5. Serwis jest objęty ochroną praw autorskich Operatora, a wszelkie treści i materiały zamieszczone w Serwisie, w tym opublikowane oferty i ogłoszenia, publikacje elektroniczne pisemnej zgody Operatora z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Serwis przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorstw finansowych z sektora małych i  średnich przedsiębiorstw, a także innych podmiotów zainteresowanym tematyką Serwisu (dalej: „Użytkownicy”).
 7. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są w szczególności następujące usługi w ramach dostępu bezpłatnego i płatnego (dalej: „Usługi”):
 8. Przeglądanie i odczytywanie przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w  Serwisie i udostępnianych przez Operatora;
 9. Udostępnienie Użytkownikom funkcji Serwisu umożliwiających symulację i  identyfikację czynników, które w największym stopniu wpływają na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
 10. Udostępnienie Użytkownikom funkcji Serwisu dokonującej analizy wrażliwości wyceny przedsiębiorstwa na zmiany kluczowych parametrów.
 11. Udostępnienie Użytkownikom funkcji Serwisu umożliwiających wycenę za pomocą wybranych metody wyceny wartości przedsiębiorstwa.
 12. Udostępnienie Użytkownikom funkcji Serwisu umożliwiających automatyczne generowanie rekomendacji dotyczących wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
 13. Udostępnienie Użytkownikom funkcji Serwisu umożliwiających określenie docelowej wartości firmy i monitorowania stopnia realizacji celu.
 14. Udostępnienie Użytkownikom funkcji Serwisu umożliwiających import i automatyczną klasyfikację danych niezbędnych do analizy wartości przedsiębiorstwa z wybranego systemu księgowego.
 15. Udostępnienie Użytkownikom funkcji Serwisu umożliwiających kojarzenie sprzedających przedsiębiorstw z potencjalnymi inwestorami.
 16. Operator wskazuje rodzaje Usług wymagających rejestracji w Serwisie oraz rodzaje Usług odpłatnych.
 17. Operator będzie świadczył odpłatne Usługi drogą elektroniczną po uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
 18. Opis Usług wraz z aktualnie obowiązującymi cenami świadczenia poszczególnych Usług (dalej: „Cennik Usług”) dostępne są na stronach Serwisu w sekcjach dedykowanych poszczególnym usługom. Operator pobiera opłaty za Usługi odpłatne, po uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 19. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji.
 20. Operator zobowiązany jest do świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu do czasu zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług albo zmiany zasad ich świadczenia, przy czym Operator jest uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, przy zastrzeżeniu zachowania praw Użytkowników w zakresie odpłatnych Usług i uiszczonych opłat dotyczących wykonania Usług.

 II. Zasady dotyczące wszystkich Użytkowników

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie i mające pełną zdolność do czynności prawnych dokonujący czynności w celach nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej zwani Konsumentami), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Korzystanie z dostępnych w Serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż opisane w Regulaminie, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, jest zabronione. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
 3. Dostęp do części Usług możliwy jest po przeprowadzeniu przez Użytkownika procesu rejestracji (dalej: „Rejestracja”). Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie umieszczonego w Serwisie formularza. W wyniku rejestracji tworzone jest w Serwisie konto użytkownika (dalej: „Konto”), a Użytkownik uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego (dalej: „Użytkownik Zarejestrowany”). Do czasu potwierdzenia Rejestracji Konto jest nieaktywne. Podany podczas rejestracji adres e-mail służy jako login do Serwisu. Rejestracja wiąże się z oświadczeniem o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu oraz z jego bezwarunkową akceptacją. W przypadku braku akceptacji Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia procesu rejestracji i zakończenia pracy z  Serwisem.
 4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola podczas Rejestracji w Serwisie.
 5. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie Rejestracji w Serwisie i korzystanie z Usług.
 6. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie i  następuje w momencie dokonania płatności za określoną Usługę przez Użytkownika zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.
 7. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.
 8. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do aktywacji Konta. Brak aktywacji Konta uniemożliwi korzystanie z  Usług.
 9. Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i  wykorzystywanie przez Operatora swoich danych osobowych w postaci i formie wskazanej przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, do celów związanych z  obsługą Użytkownika, świadczeniem przez Operatora Usług, utrzymywania relacji z  Użytkownikiem, informowania o zmianach w Serwisie oraz innych zagadnieniach związanych z prowadzoną przez Operatora działalnością biznesową – w tym przesyłania wiadomości i ofert drogą mailową. Operator może, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom z nim współpracującym oraz innym podmiotom.
 10. Operator świadcząc usługi drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zakresie nawiązania, ukształtowania, zmiany lub rozwiązania umowy oświadczenie Usług. Operator może przetwarzać dane osobowe, o których mowa w  ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, celem ich weryfikacji,modyfikowania i żądania. W tym celu powinien przesłać informację na adres e-mail Operatora lub pocztą na adres siedziby Operatora.
 11. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, co oznacza, iż brak podania danych osobowych wskazanych w formularzu uniemożliwia zawarcie umowy.
 12. Operator jest administratorem danych osobowych.
 13. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie dane przekazane w trakcie Rejestracji lub modyfikacji Konta są prawidłowe i prawdziwe.
 14. Operator może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od weryfikacji prawdziwości jego danych podanych podczas Rejestracji.
 15. Dane podawane przez Użytkowników podczas rejestracji w Serwisie mogą być sprawdzane i weryfikowane przez Operatora. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Operator może skontaktować się z Użytkownikiem w celu skorygowania błędów lub uzupełnienia brakujących danych na co Użytkownik wyraża zgodę.
 16. Konta Użytkowników, które nie zostaną pozytywnie zweryfikowane nie będą aktywowane lub będą blokowane w Serwisie, a w przypadku gdy nie zostaną w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia Rejestracji poprawione i pozytywnie zweryfikowane – Konta takie będą z  Serwisu usuwane. Informacja o zablokowaniu Konta lub usunięciu Konta zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 17. Użytkownik Niezarejestrowany nie może dokonywać zakupów Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 18. Użytkownik ma prawo dokonywania przeglądu i modyfikacji wprowadzonych danych oraz treści. Warunkiem dostępu do danych, treści i informacji zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie jest zalogowanie się. Zalogowanie Użytkownika w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiednich danych definiowanych przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie – wymaganych przez interfejs logowania.
 19. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane udostępnione osobom trzecim oraz za skutki działań tych osób. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
 20. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszelkich praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik nie może używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo treści te są skierowane, umieszczać w serwisie jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, przesyłać niezamówioną informację handlowa skierowaną do oznaczonych odbiorców, używać bez zezwolenia jakichkolwiek treści chronionych prawem (np. praw autorskich, znaków towarowych, patentów, patentów użytkowych, praw patentowych lub wzorów), ani reklamować, promować, oferować lub rozpowszechniać jakichkolwiek towarów lub usług chronionych przez prawo, używać lub promować wszelkich praktyk kupieckich uznawanych za działania nieuczciwej konkurencji i nieuczciwe praktyki rynkowe.
 21. Zabronione są wszelkie działania Użytkownika mogące wpływać na zdolność do działania Serwisu, zwłaszcza czynności, które mogą powodować zakłócenia lub błędy w działaniu Serwisu.
 22. W przypadku wykrycia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane i trwale usunięte z bazy danych. Naruszenie Regulaminu będzie niosło ze sobą skutki prawne i finansowe dla Użytkownika łamiącego te postanowienia

  III. Warunki techniczne korzystania z Serwisu. Odpowiedzialność Operatora za dostępność Usług

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownik powinien dysponować:
 2. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
 3. przeglądarką internetową: Internet Explorer od wersji 8, Firefox od wersji 3, Safari od wersji 5, Chrome od wersji 10, Opera od wersji 11.
 4. Korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
 5. Operator podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Serwisu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
 6. Operator nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych lub siły wyższej.
 7. Operator zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu – każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 8 godzin. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany.

IV.Warunki zamieszczania i wykorzystania ogłoszeń

 1. Użytkownicy Zarejestrowani po zalogowaniu się do Serwisu mogą zamieszczać ogłoszenia na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Ogłoszenia mogą być dodawane przez Użytkowników wyłącznie w kategorii właściwej dla treści ogłoszenia.
 3. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie oznacza udostępnienie Ogłoszenia dla wszystkich Użytkowników Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie („Publikacja”).
 4. Publikacja Ogłoszenia może być uzależniona od dokonania opłaty przez Użytkownika zgodnie z informacjami zamieszczonymi na odpowiednich stronach Serwisu oraz zatwierdzenia treści Ogłoszenia przez Operatora.
 5. Dodania Ogłoszenia dokonuje Użytkownik Serwisu poprzez uzupełnienie umieszczonego w Serwisie formularza dedykowanego dla określonego rodzaju Ogłoszenia służącego do zebrania danych przetwarzanych w Serwisie.
 6. Dodanie Ogłoszenia w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Użytkownika o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i jego bezwarunkową akceptacją oraz że wszystkie informacje podane w formularzu Ogłoszenia są zgodne z prawdą i mogą zostać upublicznione oraz nie istnieją żadne prawne ograniczenia uniemożliwiające Użytkownikowi opublikowanie Ogłoszenia w Serwisie.
 7. Treść zamieszczanych w Serwisie Ofert nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w państwie, w którym Operator udostępnił Serwis. W opisach Ofert nie mogą być umieszczane treści reklamowe, m.in. reklamy firm, produktów, stron www lub innych serwisów internetowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu Operatorowi przysługuje bezwarunkowe prawo odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia bez zwrotu kosztów publikacji. Operator zastrzega sobie prawo do kasowania Ofert, których treść narusza dobre obyczaje lub prawo, uraża osoby trzecie, zawiera wyrazy niecenzuralne, ma charakter towarzyski lub podtekst erotyczny, a także nie dotyczy zakresu tematycznego Serwisu.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych Ogłoszeń, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych Ogłoszeń odpowiadają wyłącznie Użytkownicy Serwisu.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści Ogłoszeń publikowanych przez Użytkowników na stronach Serwisu przed Publikacją Ogłoszenia.
 10. Użytkownicy Publikujący Ogłoszenia w Serwisie wyrażają zgodę na upublicznienie wszystkich wprowadzonych przez Użytkownika danych za pośrednictwem formularza Ogłoszenia oraz na prowadzenie przez Operatora wszelkich działań promocyjnych mających za przedmiot publikowane Ogłoszeń przy pomocy wszystkich dostępnych środków przekazu (mediów).
 11. Wszelkie działania Użytkowników Serwisu mające na celu wprowadzanie w błąd innych Użytkowników, w szczególności celowe podawanie w opisach Ogłoszeń nieprawdziwych danych – np. zaniżonych cen, ponowne wprowadzanie tych samych ofert w celu oznaczenia ich w Serwisie symbolem „Nowość” oraz wszelkie inne działania, które w opinii Operatora powodują pogorszenie jakości Serwisu i jego opinii wśród Użytkowników są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Operatora do odmowy publikacji Ogłoszeń naruszających Regulamin bez podania przyczyny, a w szczególnych sytuacjach również do rozwiązania umowy publikacji Ogłoszenia w trybie natychmiastowym.
 12. Podawanie danych kontaktowych do Użytkownika w innych polach opisu Ogłoszenia niż specjalnie do tego przeznaczone oraz zamieszczanie logo w miejscu przeznaczonym na zdjęcia jest zabronione. Naruszenie tego zakazu uprawnia Operatora do odmowy publikacji Ogłoszenia bez podania przyczyny i bez zwrotu poniesionej opłaty.
 13. Operator zabrania odpowiadania na Ogłoszenia Użytkowników, gdy odpowiedź nie nawiązuje w sposób bezpośredni do treści Ogłoszenia – niezależnie od formy kontaktu (wiadomość za pośrednictwem Serwisu, poczta elektroniczna, kontakt telefoniczny, sms oraz każda inna). Na właściwą odpowiedź wskazuje rodzaj Ogłoszenia, tytuł Ogłoszenia oraz oferta (opis). Powyższy zakaz dotyczy w szczególności wysyłania do Użytkowników zaproszeń do skorzystania z innych serwisów internetowych, usług firm, zakupu produktów itp., niezależnie od tego kim jest wysyłający. W przypadku wykrycia naruszenia, o którym mowa w niniejszym punkcie przez zalogowanego Użytkownika, jego konto zostanie zablokowane i trwale usunięte z Systemu. Naruszenia tego rodzaju będą niosły ze sobą także skutki prawne i finansowe dla Użytkownika łamiącego w tym zakresie Regulamin.
 14. Okres publikacji Ogłoszenia w Serwisie jest zgodny z wyborem dokonanym przez Użytkownika w momencie dodania lub edycji Ogłoszenia. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Ogłoszenie ze stron Serwisu korzystając z odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w Serwisie.
 15. Po upływie okresu Publikacji Ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne dla Użytkowników Serwisu. Jeżeli Użytkownik nie dokona ponownej Publikacji w ciągu 180 dni od daty zakończenia Publikacji, Ogłoszenie może zostać usunięte z bazy danych Serwisu.
 16. Ogłoszenia tej samej treści nie mogą być powielane, tzn. jedno ogłoszenie publikowane w Serwisie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu oferty (jedna oferta inwestycji / oferta sprzedaży dotycząca jednego przedsiębiorstwa, itp.).
 17. Zważywszy na starania Operatora Serwisu zmierzające do eliminacji spamu z kont pocztowych Użytkowników, w przypadku otrzymania przez Użytkownika na podany w Serwisie adres e-mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, że nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym w Serwisie ogłoszeniem, a w szczególności której intencją jest skłonienie Użytkownika do zaprzestania korzystania z Serwisu lub skłonienie go do korzystania z usług innej strony lub stron o charakterze zbliżonym do Serwisu, Użytkownik powiadomi o tym niezwłocznie Operatora przesyłając otrzymaną wiadomość na adres e-mail: [email protected] Użytkownik upoważnia Operatora do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu Użytkownika celem zaniechania przez nadawcę podobnych praktyk w przyszłości.
 18. Dostęp do zamieszczonych w Serwisie Ogłoszeń oraz wszystkich wprowadzonych przez Użytkownika danych za pośrednictwem formularza Ogłoszenia mają wszyscy Użytkownicy Serwisu. Wszyscy Użytkownicy Serwisu mogą przeglądać i wyszukiwać opublikowane Ogłoszenia.
 19. Użytkownik podczas wprowadzania danych w formularzu Ogłoszenia samodzielnie decyduje, które dane w formularzu Ogłoszenia uzupełnić z zastrzeżeniem danych oznaczonych w formularzu Ogłoszenia jako obowiązkowe. Użytkownik dokonując Publikacji Ogłoszenia akceptuje, że wszystkie dane oznaczone jako obowiązkowe w formularzu Ogłoszenia będą dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 20. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania, które dane z formularza Ogłoszenia udostępniane będą wszystkim Użytkownikom, a które dane udostępniane będą wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych po wcześniejszym zalogowaniu się do Serwisu.
 21. Nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym Ogłoszenie przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu do przesyłania o odbierania wiadomości możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu.
 22. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przebieg jakichkolwiek kontaktów między Użytkownikami Serwisu realizowanych za pośrednictwem Serwisu lub zainicjowanych za pośrednictwem Serwisu.
 23. Użytkownicy zamieszczający Ogłoszenia w Serwisie wyrażają nieodwołalną zgodę na przekazywanie informacji o Ogłoszeniu wraz z jego kompletną treścią podmiotom współpracującym z Operatorem.

 V.Warunki korzystania z usługi wyceny wartości firmy i usług z nią powiązanych

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy Zarejestrowani po dokonaniu płatności zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem udostępni następujące e-usługi:
 1. Wieloaspektowa wycena przedsiębiorstwa.
 2. Symulacja zmian wartości firmy pod wpływem poszczególnych czynników w różnych modelach wyceny.
 3. Automatyczne generowanie rekomendacji dotyczących wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
  Określanie docelowej wartości firmy i monitorowanie stopnia realizacji celu.
 4. Importowanie danych niezbędnych do analizy wartości przedsiębiorstwa pochodzących z systemu księgowego.
 5.    Kojarzenie sprzedających z potencjalnymi inwestorami.

Dalej zwane łącznie „Usługi Eksperckie”

 1. Usługi Eksperckie realizowane są za pośrednictwem Serwisu w oparciu o autorskie rozwiązanie stworzone przez Operatora na potrzeby Serwisu (dalej: „Model Eqnomos”).
 2. Model Eqnomos jest to zestaw usług realizowanych przez Serwis w sposób w pełni zautomatyzowany drogą elektroniczną w sieci Internet bez udziału Operatora przy wykorzystaniu udostępnionych w Serwisie funkcjonalności do wprowadzania przez Użytkownika danych i automatycznego przetwarzania ich w oparciu o zdefiniowane w Serwisie algorytmy.
 3. Użytkownik Serwisu w celu skorzystania z Usług Eksperckich uzupełnia umieszczone w Serwisie specjalne formularze służące do zebrania danych i informacji przetwarzanych w Modelu Eqnomos.
 4. Wprowadzane przez Użytkownika do Modelu Eqnomos dane finansowe, treści, materiały i informacje nie mogą być wykorzystywane, kopiowane i rozpowszechniane przez Operatora w jakiejkolwiek formie bez zgody Użytkownika.
 5. Operator nie wprowadza żadnych poprawek (w tym edytorskich) do treści i informacji wprowadzanych przez Użytkowników w części Serwisu poświęconej Usługom Eksperckim.
 6. Model Eqnomos został opracowany w celu umożliwienia Użytkownikom wykonania samodzielnej wyceny wartości przedsiębiorstwa online – bez udziału zewnętrznych doradców i ekspertów oraz w celu przygotowania materiałów informacyjnych prezentujących wyniki takiej wyceny, a także informacje o przedsiębiorstwie Użytkownika.
 7. Serwis przygotowuje raporty oraz wykonuje obliczenia w oparciu o zdefiniowane algorytmy obliczeniowe Modelu Eqnomos – bazując na danych wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu.
 8. Operator Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia Użytkownikom Serwisu Usług Eksperckich oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji biznesowych, inwestycyjnych oraz jakichkolwiek innych decyzji podjętych w oparciu o informacje i materiały pozyskane z Serwisu, w tym będące rezultatem korzystania z Usług Eksperckich.
 9. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu korzystania przez Użytkowników z Usług Eksperckich, w tym za obliczoną w Serwisie wartości oraz wszystkie inne obliczane wartości będące wynikiem zastosowanych w Serwisie algorytmów obliczeniowych bazujących na danych wprowadzanych przez Użytkownika oraz Parametrów.
 10. Usługi Eksperckie wykonane przez Operatora w Serwisie nie stanowią również jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej podjęcia określonej decyzji – bez względu na charakter tych decyzji.
 11. Odpowiedzialność za dalsze wykorzystanie informacji i raportów uzyskanych na skutek świadczonych przez Operatora Usług Eksperckich spoczywa na Użytkowniku, który musi być świadomy uproszczeń wynikających z metodologii Modelu Eqnomos.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, kompletność i poprawność danych wprowadzanych przez Użytkownika, jak również za poprawność merytoryczną i biznesową zastosowanych w serwisie algorytmów obliczeniowych.

VI. Dokonywanie płatności

 1. Operator rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Użytkownika oraz otrzymaniu potwierdzenia prawidłowego przebiegu transakcji płatności.
 2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Operator określa w Serwisie.
 3. Płatności za Usługi Serwisu można dokonać za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych PayU („Systemy płatności”).
 4. Płatności za pośrednictwem Systemów Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności za nabywane usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przy użyciu Systemów Płatności, w tym za podanie przez Użytkownika numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych PayU odpowiada zgodnie ze swoim regulaminem.
 6. Opłaty za Usługi są pobierane z góry. W przypadku rezygnacji Użytkownika z Usług dokonanej po wniesieniu opłaty, a przed upływem terminu wykonania danej usługi przez Operatora, Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych opłat.
 7. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest podać informacje niezbędne do prawidłowego wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie Usługi zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Dokumenty potwierdzające nabycie Usługi (np. faktury VAT, faktury) są wystawiane przez Serwis automatycznie po dokonaniu zapłaty za Usługę.
 9. Dokumenty potwierdzające nabycie Usługi są wystawiane bez podpisu wystawcy i odbiorcy i mogą być pobierane przez Użytkownika z poziomu jego Konta w Serwisie.
 10. Umowa na świadczenie Usług pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem wchodzi w życie z chwilą otrzymania potwierdzenia prawidłowego przebiegu transakcji płatności i jest potwierdzona mailem przesyłanym na adres wpisany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

VII.Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje dotyczące Usług Użytkownik może składać w formie pisemnej za pomocą listu poleconego na adres: Aleksandra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 00-893 Warszawa, ulica Ogrodowa 31 m.35), lub drogą mailową na adres [email protected]przy użyciu formularza.
 3. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail będący loginem Użytkownika w Serwisie, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres e-mail będący loginem Użytkownika w Serwisie, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania listu poleconego z zastrzeżeniem, że Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 180 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Operator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika wykorzystywany jako login do Serwisu (podany w zgłoszeniu reklamacyjnym) lub korespondencyjny.

VIII.Postanowienia końcowe

 1. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta, tj. okresu za jaki opłacona została Usługa odpłatna.
 2. Usunięcie Konta Użytkownika nie skutkuje rozwiązaniem zawartych uprzednio umów.
 3. Użytkownikom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Operatorem, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem że zostało ono sporządzone na piśmie i przesłane na adres korespondencyjny Operatora listem poleconym.
 4. Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi, zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną .
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
 6. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem serwisu oraz wszelkie inne relacje pomiędzy Użytkownikami a Operatorem podlegają prawu polskiemu. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
 7. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 8. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski lub angielskim.

dotacje Regulamin serwisu